Juni, 2018

5 type video’s die je kan gebruiken in een marketing campagne of als marketing manager.

Video is een zeer populair medium geworden dat wordt gebruikt door nagenoeg alle bedrijfsprofielen. Een foto zegt meer dan duizend woorden, en een video zegt weer meer dan duizend foto’s.  Om dit soort content zo effectief mogelijk te implementeren, zijn er verschillende manieren en criteria die je in beraad moet nemen. Dit hangt ook af van je budget, strategie tot aan het concept. Deze factoren wegen allemaal mee in het besluit om een professioneel video productie bedrijf in te schakelen, of om dit intern op te pakken.

Om dit soort content zo effectief mogelijk toe te passen, zijn er verschillende dingen en criteria die je in beraad moet nemen. Dit hangt ook af van je budget, strategie tot aan het concept. Deze factoren wegen allemaal mee in het besluit om een professioneel video productie bedrijf in te schakelen, of om dit intern op te pakken.

Hier bij MG-Productions specificeren we video output in 5 heldere categorieën… (mocht je een ander soort video willen maken en zou je hier graag advies over willen, voel je vrij om ons te mailen)

 

 

Vlog post / webinar

Een vlog of webinar wordt voornamelijk B2B gebruikt om je (potentiële) klanten te onderwijzen, en zou eventueel ook in samenwerking met een “influencer” in de B2C markt kunnen worden gebruikt.

Voor een vlog / webinar heb je geen video productie bedrijf nodig om te filmen. Wel zou je ze eventueel om tips kunnen vragen over hoe je strategisch gezien de content het best kan inzetten.

Hieronder vind je 3 praktische tips om je vlog / webinar op te nemen:

• Zorg voordat je begint dat je een audio check doet.

• Zet je camera op een plek.

• Voeg animaties toe ter verduidelijking

 

Reclame / advertentie

Wanneer je een reclame /advertentie wil maken, is het belangrijkste te weten wie hem gaat zien en wat je wil overbrengen. Door te begrijpen waar, wanneer, waarom en hoe je doelgroep naar de reclame / advertentie gaat kijken geeft een enorm voordeel.

Wanneer marketing managers een video besluiten te maken doen ze eerst een brainstorm sessie, verzinnen een concept en nemen dan een video productie bedrijf bij de hand. Als je te maken hebt met een professioneel video productie bedrijf is dit een grote fout. Reden hiervoor is dat het productie bedrijf een praktische kijk kan werpen op wat er wel en niet gaat werken op beeld wat invloed kan hebben op de algehele brainstorm sessie en dus ook het concept.

Casus

Een succesvol volbrachte opdracht is een geweldige manier om je als bedrijf te laten zien, dit kun je doen door een casus video te maken, dit is een geweldige referentie en nog veel meer!

Het is handig om met een video productie bedrijf in te schakelen wanneer je een casus video gaat maken want het is lastig om beweging fatsoenlijk vast te leggen zonder dat het slordig lijkt.

Hieronder vindt je 5 aandachtspunten voor een goede casus video:

• De casus is een subcategorie van jou dienst naar jou klant, zorg dat ook de klant er op zijn best overkomt!

• Als het kan, betrek ook animaties in de casus (denk aan grafieken of cijfertabellen) die de video nog duidelijker maken.

• Laat je strategische aanpak zien. Wat was het probleem, en jullie oplossing?

• Gebruik verschillende informatiestromen (interview, showcase, tables)

• Gebruik verschillende mediums (audio, video, text) en gebruik het juiste social media platform (dit kunnen er ook meerdere zijn natuurlijk.)

 

Right In the Feels Videos

De primaire taak van dit soort video is om het gevoel van de kijker te raken. Voor dit soort video is het zeker aan te raden een video partij in de hand te nemen.

• Gedurende een RITF video wil je uiteraard een gevoel creëren, een energie in beweging.

• Doel van dit soort video is om het voor een groot publiek te maken.

• Video geeft een perfecte representatie van de gehele scene.

 

Tutorial video

Dit soort videos zijn met name effectief bij middel tot grote organisaties.

• Iedereen krijgt hetzelfde soort informatie, dus het opleiden van personeel kan geautomatiseerd worden. (Denk hierbij aan informatie die voor iedereen geldt en langer dan 6 maanden geldt.)

• Systemen kunnen worden uitgelegd, dit bespaart je bedrijf vaak visfuiken met geld.

• Wanneer je content maakt voor je medewerkers, is het goed in gedachte te houden Waarom, hoe en dan Wat ze moeten meekrijgen. Zo krijg je een reden voor waarom ze de nieuwe informatie leren, hoe ze het gaan toepassen en wat de toepasbare informatie is.

Zoals je kan zien zijn er verschillende manieren om een video te maken. Iedereen die is opgeleid tot videograaf kan een redelijke video schieten, maar waar de echte uitdaging ligt is bij het implementeren van een strategische aanpak voordat er maar een camera is aangeraakt. Dit heeft creativiteit, analytisch vermogen en markt expertise nodig.

We hopen dat deze blog bruikbaar is geweest, als je vragen of opmerkingen of gratis eten hebt, mag je ons mailen. Als je ook wil gebruik maken van een top-notch creatief productie huis neem dan contact op of bel ons op +31 6 81395099.

Neem contact met ons op!

Juni, 2018

5 Types of Videos you can use in your Marketing Campaign or as a Marketing Manager.

Video has become a popular medium used by all businesses in varying fields. A picture says a 1000 words, and a video 1000 folds that. To implement this type of content as effective as possible, there are different objectives and criteria you should take into account. Varying from budget, strategy to concept. To properly identify for what purpose you need a professional video company, or if you could simply do your thing inhouse.

To implement this type of content as effective as possible, there are different objectives and criteria you should take into account. Varying from budget, strategy to concept. To properly identify for what purpose you need a professional video company, or if you could simply do your thing inhouse.

At MG-Productions we identify our video output into five clear categories… (if you have another type of video you’d like to make, and would like advise on how to handle this feel free to e-mail me and ask :))

 

Vlog post / webinar

A vlog or webinar is mostly used B2B to educate your audience in depth, but can also be used in cooperation with an influencer in the B2C market.

You don’t need a professional video production company to help you with the filming. However you could ask for tips on how to strategically deliver your content.

• Make sure you do an audio check

• Set one camera angle

• Add animation for explanatory purposes

 

Commercial / advertisement

When you’re required to make a commercial, the most important thing is knowing who your target audience is and your message. To comprehend where your target audience is going to watch (and on which device) will give you a much higher ROI.
When shooting a commercial some marketing managers brainstorm / create a concept and then utilize a production house to shoot the video. When you’re dealing with a professional video productions house, not including the production house in the brainstorm / concepting stage is a  huge mistake. Reason is, that we’ve got in depth knowledge on how we can turn a strategy and combine it with creativity for content with lasting value.

Case study

A successfully finished product/service is a great way to showcase your expertise as a company and a case study is the greatest “testimonial” and more!
It’s convenient to have a video production company to work with here because a case study means live footage which is hard for an unskilled hand to film.

Here are 5 must haves for a case study:

• The case study is a byproduct of your service to your client, make sure they’re shown in their best interest as well!

• When you can, include animation that can simplify your video content even more.

Specify your strategic approach. How did you realise this for your client?

• Use different formats (interview, showcase, tables)

• Apply to different formats (audio, video, text) and different social media platforms depending on what target audience you have.

 

Mood Videos

A mood videos primary task is to uplift the viewers emotion. For this type of video its definitely advisable to include a video team.

• Throughout a mood video you want to create a feeling, an energy in motion.

• Something which can be shared amongst a large audience.

• Gives a perfect representation of the entire scenery.

 

Tutorial / Educational video

These type of videos can be used to a great extend and they especially have a significant impact on large organisations.

• Everybody gets same format of information, so curriculum is always being communicated in one specific certain way.

Systems can be explained videowise, saves a lot of time e.g. money.

• When creating content for your employees, keep in mind the Why the How then What. So create a reason for why they are learning this, then how they are going to apply this information and lastly what they are going to learn.

As you can see there are a lot of different ways and strategic approaches to create content. Anyone who has been educated to be a videographer can create a decent video, but where the real challenge occurs is during the implementation of strategic thinking before any filming is done, which involves creativity, business analytics and market expertise.

I hope this blog has been useful, if you have any remarks questions or free food (recipes),  please do email me. If you also want a creative content production with great sauce, juice and topping send an e-mail or call us on +31 6 81395099.

Neem contact met ons op!